Sensi-therapie / Sensi-therapy

Sensi-therapie

Voor wie is Sensi-therapie?
Sensi-therapie is geschikt voor iedereen, van jong tot oud, met klachten op fysiek, mentaal en/of emotioneel vlak.

Een groot aantal kinderen en volwassenen heeft last van overgevoeligheden voor voeding, indrukken uit de omgeving, enz.
Sensi-therapie is gericht op de vragen van deze tijd.
De behandelingen worden altijd door ons samen gegeven. Dit maakt de behandelduur korter en effectiever. Het streven is naar zo groot mogelijk effect in zo min mogelijke behandelingen!
Met de biosensor meten wij uit welke behandeling op dit moment nodig is.

Sensi-therapie is een effectieve, individuele therapie waarbij de mens in zijn totaliteit wordt behandeld. Weghalen van gifstoffen uit het lichaam.
Voedingsmeting/advies en Detox-massage.
Direct op gang brengen van het herstelproces.
Massagetechnieken en emoties vrijmaken.

Technieken die mogelijk ingezet kunnen worden:
Allergie- en intolerantiemeting, Drukpuntmassage, Holistic-Pulsing, Pranic Healing, Edelsteentherapie, Voedingssupplementen, Meten van remedies, Burn-outprotocol, Pijnprotocol, Ai-Ki en Reiki technieken, Klankschalen therapie, EFT (Emotioneel Freedom Techniek), Aura en Chakra-behandeling, Orthomoleculaire meting, Etherische-olie therapie.

Wij zijn bekend met de werking van de 5 biologische natuurwetten en kunnen hiermee verbanden leggen en bewuster kijken naar het lichaam, ziel en gezondheid. Deze natuurwetten kunnen inzicht geven in de Zielsoorzaken van Ziekte.

Englisch:

Who is Sensi therapy for?
Sensi therapy is suitable for everyone, from young to old, with complaints on a physical, mental and / or emotional level.
A large number of children and adults suffer from food sensitivities, environmental impressions, etc.
Sensi therapy focuses on today’s questions.
The treatments are always given by us together. This makes the treatment duration shorter and more effective. The aim is to achieve the greatest possible effect in as few treatments as possible!
With the biosensor we measure which treatment is currently needed.
Sensi therapy is an effective, individual therapy in which people are treated in their entirety. Removing toxins from the body.
Nutrition measurement / advice and Detox massage.
Start the recovery process immediately.
Freeing massage techniques and emotions.
Techniques that can potentially be used:
Allergy and intolerance measurement, Pressure point massage, Holistic-Pulsing, Pranic Healing, Gemstone therapy, Dietary supplements, Measurement of remedies, Burnout protocol, Pain protocol, Ai-Ki and Reiki techniques, Singing bowl therapy, EFT (Emotional Freedom Technique), Aura and Chakra treatment , Orthomolecular measurement, Essential oil therapy.
We are familiar with the working of the 5 biological laws of nature and can make connections with them and look more consciously at the body, soul and health. These natural laws can provide insight into the Soul Causes of Illness.